doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD

Lekárka

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD
doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD
Primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
Predsedníčka Správnej rady Nadácie Detského kardiocentra

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii

Doc. Kováčiková je jednou z vedúcich osobností detskej intenzívnej medicíny na Slovensku. Iniciovala zavedenie najnovších postupov v intenzívnej starostlivosti, hlavne v liečbe pooperačných porúch rytmu srdca, neštandardných spôsobov umelej pľúcnej ventilácie, farmakologických a nefarmakologických metód  v analgosedácii, nových prístupov v zavádzaní cievnych vstupov. Presadzuje komplexný pohľad na pediatrického kardiologického pacienta, ktorý vychádza z chápania interakcií kardiovaskulárneho systému s inými orgánovými systémami. V tomto smere úzko spolupracuje s odborníkmi z Národného ústavu detských chorôb. Doc. Kováčiková zaviedla ako prvá na Slovensku tréning riešenia kritických situácií v detskej intenzívnej starostlivosti a detskej kardiológii pomocou elektronických simulácií. Iniciovala a rozvíjala program psychologickej starostlivosti o deti a ich rodičov počas hospitalizácie, spolupodieľala sa na programe sledovania a podpory neuropsychického vývoja detí s vrodenými ochoreniami srdca. Doc. Kováčiková absolvovala medzinárodné vzdelávanie v paliatívnej starostlivosti (2009 –2011) a následne sa podieľala na podpore detí s nevyliečiteľnými ochoreniami a ich rodín a spolupracovala s detským hospicom Plamienok. Zaviedla postupy "end-of-life care" pri starostlivosti o deti zomierajúce na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. Doc. Kováčiková podporuje implementáciu nových konceptov v ošetrovateľskej starostlivosti. Zaviedla koncept Bazálnej stimulácie® v Detskom kardiocentre, ktoré sa tak stalo prvou nemocnicou na Slovensku používajúcou tento koncept komplexnej starostlivosti o pacientov. Spolupracuje s Inštitútom bazálnej stimulácie podľa prof. Dr. Fröhlicha, s.r.o. a podieľa sa na ďalšom rozvoji konceptu. Iniciovala vznik prvého ošetrovateľského tímu na Slovensku, zameraného na manažment rán a prevenciu dekubitov u detských pacientov. V rámci holistického prístupu k pacientovi doc. Kováčiková presadzuje koncept starostlivosti orientovaný na rodinu a princípy integratívnej medicíny. V tomto kontexte absolvovala 4,5 ročné štúdium tradičnej čínskej medicíny na TCM Institut-e v Prahe (2015-2019) a získala špecializáciu v odbore Akupunktúra na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave (2021).

Je iniciátorkou a koordinátorkou projektu spolupráce s Children´s Hospital of Philadelphia (CHOP), v rámci ktorého sa uskutočňujú stáže slovenských lekárov a sestier v Detskej nemocnici vo Filadelfii (CHOP) a pobyty expertov z CHOP v Detskom kardiocentre. Je spoluzakladateľkou projektu videokonferencií medzi Detským kardiocentrom a CHOP, ktoré slúžia pre konzultácie zložitých medicínskych prípadov a ďalšie vzdelávanie detských lekárov a kardiológov. V roku 2013 získala Ocenenie veľvyslanca USA na Slovensku za spoluprácu medzi Children´s Hospital of Philadelphia a Detským kardiocentrom. Spolupracuje s The American-Austrian Foundation ako členka výboru  medzinárodnej iniciatívy „Promoting Brain Gain and Preventing Brian Drain of Physicians“, v rámci ktorej podporuje vzdelávanie pediatrov na Slovensku a podieľa na vytvorení centra excelencie v detskej kardiológii. Doc. Kováčiková aktívne pracuje v Nadácii Detského kardiocentra, ktorej cieľom je zlepšenie starostlivosti o deti s ochorením srdca. Od roku 2003 pôsobila ako členka správnej rady a od roku 2020 ako jej predsedníčka. V rámci práce v nadácii iniciovala projekt „Žijem naplno“ zameraný na vzdelávanie, športový projekt „Srdiečko“ na zlepšenie fyzickej zdatnosti detí s ochoreniami srdca. Cez projekt „Umenie v nemocnici“ presadzuje využitie umenia ako podporného liečebného prostriedku pre detských pacientov a ako psychologickej podpory pre rodičov. Je členkou redakčnej rady časopisu nadácie „Srdce je život“.

K súčasným výzvam doc. Kováčikovej patrí rozvoj integratívnej medicíny, využitie virtuálnej reality a  zlepšovanie kvality starostlivosti o deti s ochoreniami srdca nielen v nemocničnom prostredí, ale aj po prepustení z nemocnice.