JUDr. Katarína Filipovičová

Advokátka

JUDr. Katarína Filipovičová
Tým, že som 11 rokov pôsobila v justícii na rôznych oddeleniach, som získala množstvo praktických skúseností, vďaka ktorým som pri mojom aktuálnom povolaní (advokátky a mediátorky) schopná klientom poskytnúť odpovede na všetky ich otázky. Nakoľko disponujem praktickými vedomosťami z oblasti justície, som presvedčená, že by som bola vhodnou poradkyňou pri kreovaní právnych predpisov obzvlášť v oblasti rodinného práva a práva obchodných spoločností.

Mojou ambíciou je stále na sebe pracovať, aby som bola schopná poskytovať skutočne kvalitné právne služby a právne poradenstvo a dosiahnuť zanechanie odkazu v podobe úpravy určitých obsolétnych právnych predpisov, vďaka ktorému by bolo možné vytvoriť priaznivejšie podmienky na život pre rôzne skupiny obyvateľstva na Slovensku. Rovnako by som bola rada inšpiráciou pre mladých ľudí, aby svoj čas na sociálnych sieťach trávili efektívnejšie. Z uvedeného dôvodu som aktívna aj na sociálnych sieťach.

Vyštudovala som Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2009-2020 som pôsobila na Okresnom súde Žilina na pozícii hlavná štátna radkyňa – vyššia súdna úradníčka, kde som vykonávala kompletnú prípravu spisových materiálov od začatia súdneho konania až po právoplatné rozhodnutie vo veci samej a tiež porozsudkovú agendu.

Viac ako 3 roky som v rámci Okresného súdu Žilina pôsobila na oddelení obchodného registra, kde som vykonávala zápisy, zmeny a výmazy zapísaných údajov o všetkých druhoch obchodných spoločností a s tým súvisiacu agendu.

Okrem uvedeného som zabezpečovala výkon rozhodnutia vo veciach maloletých detí a vyhotovovala kompletné meritórne súdne rozhodnutia v rodinných, opatrovníckych a niektorých civilných konaniach. Počas svojho pôsobenia na rodinnom oddelení som pripravila viac ako 3.000 súdnych rozhodnutí.

Počas materskej dovolenky, v roku 2015, som úspešne zložila odbornú justičnú skúšku s hodnotením – prospela s vyznamenaním, ktorá je svojou formou a náročnosťou považovaná za jednu z najťažších skúšok v rámci právnických povolaní.  V roku 2021 som absolvovala kurz mediátora a následne sa stala profesionálnou mediátorkou.

V privátnom živote som predovšetkým manželkou a matkou 2 úžasných synov.

Rada Vám pomôžem v oblasti právnych služieb ako aj mediácie.
 
Rodinné právo

- právne poradenstvo pred podaním akéhokoľvek návrhu týkajúceho sa rodinnej agendy alebo aj v priebehu už existujúceho súdneho konania,
- príprava podaní rôzneho typu v oblasti rodinného práva:
- návrh na rozvod manželstva,
- návrh na úpravu práv a povinností k maloletým deťom /zverenie, výživa, styk/,
- návrh na úpravu styku ostatných starých rodičov s maloletým dieťaťom,
- návrh na zvýšenie alebo zníženie výživného pre maloleté alebo plnoleté dieťa,
- návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti,
- návrh na súdny výkon rozhodnutia,
- návrh na určenie alebo zapretie otcovstva,
- návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,
- návrh na zverenie maloletého dieťaťa do striedavej starostlivosti,
- zastupovanie klientov v súdnych konaniach.