MgA. Radka Mikšík

Lektorka

MgA. Radka Mikšík
MgA. Radka Mikšík je lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta, vzdeláva mládež, rodičov, ľudí pracujúcich s mládežou, tvorí metodiky, vzdelávacie programy a materiály. Spolutvorila komiks Dospej matere o zdravých vzťahoch pre mládež, participovala na príprave knihy Ja v tvojom veku…! a bola tiež pri príprave kurikulárnej reformy, kde formovala ciele vzťahovej a sexuálnej výchovy. Pôsobila ako učiteľka na základnej škole v programe Teach for Slovakia, pracovala vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, absolvovala kurz pedagogiky vzťahovej a sexuálnej výchovy a spoluvedie kurz Základy sexuálnej výchovy pre budúcich učiteľov a učiteľky na Univerzite Komenského.

inTYMYta
Organizácia InTYMYta je nezisková organizácia venujúca sa vzťahovej a sexuálnej výchove. Už 32 rokov na Slovensku podporujeme zodpovedné, zdravé a kultivované sexuálne správanie.
Uznávame a presadzujeme princípy a závery medzinárodných organizácií ako Organizácia spojených národov (OSN, UN) a Svetová zdravotnícka organizácia (SZO, WHO). Nie sme viazaní/é na žiadnu ideológiu, náboženstvo, politickú stranu či komerčnú firmu.

Sme lektorky, lekári, psychologičky, učiteľky, koučky a ďalší ľudia, ktorí chcú aktívne riešiť nahromadené problémy. V spolupráci s poradensko-psychologickými centrami vytvárame sieť služieb plánovaného rodičovstva, v čom nám pomáhajú ďalší odborníci a odborníčky – najmä z odboru gynekológia, sexuológia a urológia.

Naša misia je poskytovať inkluzívnu, vekovo adekvátnu a výskumom podloženú vzťahovú a sexuálnu výchovu. Chceme zabezpečiť, aby ľudia v každom veku mali šancu robiť informované rozhodnutia týkajúce sa ich vzťahov a sexuality a zaistiť prevenciu negatívnych javov v oblasti vzťahov a sexuality (napr.: prevencia sexuálneho násilia a obťažovania, vrátane prevencie sexuálneho kybernásilia). Ďalej chceme iniciovať kvalitný výskum v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy na Slovensku a navrhovať metódy a nástroje pre zavedenie systematickej a kontinuálnej vzťahovej a sexuálnej výchovy do slovenských škôl.